یکی از بهترین دوستام از یکی از دانشگاه‌های آلمان پذیرش گرفته. روزمو ساخت قشنگ.