دیشب از فرط خستگی چه سوتی‌های بدی تو یه ایمیل دادم. خیلی زشت شد.