سابجکت اشتباه بدی داره. تو بحث هم یه نفر رو خطاب قرار دادم، ایمیل رو به یکی دیگه فرستادم. Reply هم زدم نه reply to all.