قطعی شد که دیگه برنمی‌گرده ادمونتون. میره کلگری. با این که می‌دونم برگشتنش به ضررم بود کلی دلم گرفت. شاید چون باعث میشه دیگه به ندرت ببینمش.