شت! دروازه‌بان کرواسی گرفت! با اون لبخند احمقانه‌ش.