پیچیدگی آدما فراموش کردنشون رو سخت می‌کنه. تو زندگی برای هر چیزی جایگزین پیدا میشه جز آدما.