احمقانه نیست LinkedIn به جای Skillهایی که خودت گذاشتی، یه سر چیز تصادفی به بقیه نشون میده که endorse کنن؟