بازی شیلی کلمبیا بعد از نیمه اول به خاطر بدی آب و هوا نیمه کاره مونده و معلوم نیست کی ادامه پیدا کنه.