هی هشدار طوفان داره میاد. منم منتظرم شروع بشه، دوربین رو بردارم بزنم بیرون! https://t.co/XA26gCMR0I