دیروز مدارک اقامتم رو پست کردم یه بار سنگینی از رو دوشم برداشته شد!