#بریتانیا اتحادیه اروپا را ترک خواهد کرد!
احمق‌ها ‎- Myri∂m