#بریتانیا اتحادیه اروپا را ترک خواهد کرد!
احمق‌ها ‎· Myri∂m