اتحادیه اروپا یکی از بهترین ایده‌های بشر بوده و هست. امیدوارم همه‌پرسی بریتانیا باعث نشه این روند در کشورهای دیگه هم شروع بشه.
میشه. مخصوصا با بحران مهاجرها. اینا تازه میخواستن این رو تو آسیا هم پیاده کنن. بدبختی ‎· Myri∂m