سندرز هم که متاسفانه گفته به کلینتون رأی میده. کاش هیچی نمی‌گفت.