البته خوبه اونایی که به اتحادیه اروپا اعتقاد دارن بیان. برای اونا جا داریم، بیان دور هم باشیم :))