به شرطی که بساط آتیش و غذا هم همین طور به راه باشه :دی