شیلی چقدر تو دفاع بازی می‌کنه. خوشبختانه همین باعث میشه به زودی گل بخورن.