خدایی گزارش خیابانی رو چطور تحمل می‌کنید؟ من وقتی مجبور می‌شدم یا اصلاً نمی‌دیدم یا اگه بازی مهم بود بدون صدا می‌دیدم.