یکی از کسالت‌آورترین بازی‌هایی که این اواخر دیدم. آخرشم می‌کشه پنالتی و دوباره شیلی الکی الکی قهرمان میشه.