به جای این که نیم ساعت دیگه حوصله‌م سر بره برم شام درست کنم.