درگیر گیم آو ترونز بودم فینال مزخرف امشب تا همین الان یادم نبود. با این خبر باز برگشت!