موسیقی این اپیزود هم خیلی خیلی خوب بود. سکانس‌های مختلفش. اولش، اونجایی که کلوزاپ جان اسنو رو نشون داد و...