چقدر حیف که اسپانیا و ایتالیا خوردن به هم و این قدر هم زود.