میرم ناهار آماده کنم. می‌خوام برگشتم انگلیس ۳ - ۴ تا دیگه خورده باشه :))