ایسلند واقعاً حقشه که ببره. دارن جانانه بازی می‌کنن.