شـــــــــت. دوباره نزدیک بود ایسلند گل سوم رو بزنه.