وقت تلف کردن موقع تعویض خیلی رو اعصابه. برو بیرون دیگه بابا. اه.