نخست وزیر #اسپانیا به شدت با مذاکرات برای ملحق شدن #اسکاتلند به اتحادیه اروپا مخالفت کرده. طبیعتاً به خاطر ترس از جدایی‌طلبان اسپانیایی ۱/۲