این مصرف منصفانه از احمقانه‌ترین مفاهیم موجوده. وقتی همچین شرطی هست، دیگه نباید اسم نامحدود روش بذارن. https://t.co/0KrCj8vDZs