ایتالیا حذف شد، اسپانیا هم حذف شد. دیگه این جام ارزش دیدن نداره.