فقط طبق معمول دوست دارم آلمان قهرمان نشه که بعیده با این وضع. تیم درست و حسابی نمونده.