خیلی خودخواهیه وقتی هنوز تو فکر کسی هستی با یکی دیگه وارد رابطه بشی.