تو یه مورد، کار من از تو friend zone بودن گذشته. تبدیل به شهردار منطقه شدم :))