تنها تیمی که تحقیر بشه ناراحت نمیشم آلمانه. جز اون هیچ تیمی نباید با ۳ - ۴ تا اختلاف ببازه.