یه بحثی شد در مورد اسرائیل، طرف به خاطر موضعم به احتمال زیاد برداشت کرد عرزشی هستم. امیدوارم این طوری باشه دست از سرمون برداره :))