خبرگزاری‌ها انفجار دو بمب نزدیک یه مسجد تو شهر قطیف عربستان رو گزارش کردن.