#جونو این عکس رو ۵ روز پیش قبل از آماده شدن برای ورود به مدار فرستاد. از فاصله ۵.۳ میلیون کیلومتری #مشتری. https://t.co/SzBpziGLts