تعداد کشته‌های حمله #بغداد به ۲۵۰ نفر رسید. ۲۵۰ نفر! فاجعه است.