این حکم به اتهام فرار مالیاتی صادر شده. اتهامی که #مسی گفته ازش کاملاً بی‌اطلاع بوده و به پدرش و وکلاش اعتماد کرده بوده.