پرتغال با مرده‌خوری و شانس به اینجا رسیده. بازی رو ببینیم به امید حذفش.