اینو سفارش دادم که وصلش کنم به ساعت و برای باشگاه رفتن یا دویدن دیگه گوشی با خودم نبرم. https://t.co/OluKC1Bzp0