رسماً نوشتن تز رو شروع کردم. تو قالبش رسیدم به اونجایی که تقدیم می‌کنن، اولین کسی که اومدم تو ذهنم مادرم بود. و بعد کلی آدم دیگه.