ادغام دو شرکت امنیتی! Avast شرکت رقیبش AVG رو با ۱.۳ میلیارد دلار خرید. https://t.co/AWkoidZjOz