از آلمان به شدت بدم میاد. در نتیجه تو این بازی طرفدار فرانسه‌ام.