آلمان هم چقدر افتضاح بازی می‌کنه. همه توپاشون تو در و دیواره!