الان یواخیم لو داره تو رختکن برای بازیکنا توضیح میده استفاده از دست کجاها مجازه، مثل تو دماغ یا تو شلوار و کجاها نیست، مثل محوطه جریمه!