فکر کردم داور برای آلمان خطا نمی‌گیره و به بازیکنای فرانسه کارت نمیده. چی شد پس؟ :))