بنده اون پرچم رو روی عکس پروفایل نگه داشتم سوتفاهم برای کسی پیش نیاد. همیشه ایتالیا :)) https://t.co/PR6ybHgrMg