اگه عمر ۴.۶ میلیارد ساله زمین رو ۴۶ سال در نظر بگیریم، انسان فقط ۴ ساعت اینجا بوده و... https://t.co/t0CYfQRFTa