در واقع اصلاً نفهمیده قضیه چیه فکر کرده ما داریم تبلیغ ملی‌گرایی می‌کنیم =))