سه تا بودن از سقف افتاده بودن تو هود. خونه‌شون خراب شده. یکی‌شون مرده بوده، یکی پریده، این یکی نمی‌تونه بپره.